Projecte: Béjar

Edifici plurifamiliar entre mitgeres de nova planta amb PB d’ús comercial i aparcament i 3 P. pis amb ús d’habitatge.

Localització: Av. Bejar, Terrassa